Ngoc-Châu Lê
Đại diện tin tức tại Đức quốc và Âu châu


Cell: 0049 (0) 1523-1943814
E-mail: chau@baocalitoday.com