Dũng Nguyễn Hồng
Biên Tập Viên Chính Trị - Cộng Đồng


Phone: 408-886-1199
Cell: 408-886-1199
E-mail: dzung36@yahoo.com- Tiến Sĩ Nguyễn Hồng Dũng, Giáo sư tại trường Đại học Hayward, CSU East Bay
- Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Điều hành Cộng đồng Người Việt Bắc California, Project Diversity Screening Committee of San Jose.
- Thành Viên Sáng Lập Hội Văn Hóa Việt Mỹ, Thành viên Hội Thơ Văn Lạc Việt bắc California, Thành Viên nhóm Tình Ấm Mùa Đông, Bình Luận và Biên tập viên Chính trị Cộng Đồng - Tác giả nhiều tác phẩm: Nước Mắt của Biển, Pháp Vũ, Tường Vân, Búp Sen Hừng Sáng, Quang Trung Hồn Việt, Nước Mắt của Biển, Thân Chứng, Kinh Thơ Diệu Pháp Liên Hoa và nhiều Audio CD chuyên đề Chính trị, Văn học, Giáo dục, Xã hội và Tôn giáo.