Vấn đề an sinh xã hội với bà Angie Hồ Quang (kỳ 3) – ngày 20/11/2017