Vấn đề an sinh xã hội với bà Angie Hồ Quang (kỳ 4) – ngày 04/12/2017