Vấn đề an sinh xã hội với bà Angie Hồ Quang (kỳ 5) – ngày 18/12/2017