Vấn đề ASXH với bà Angie Hồ Quang (kỳ 1), ngày 23/10/2017