Vấn đề an sinh xã hội với bà Angie Hồ Quang kỳ 6– ngày 16/01/2018