Vấn đề an sinh xã hội với bà Angie Hồ Quang...

https://www.youtube.com/watch?v=8KDtVaO7Dcw