Chính Sự Việt Nam

video

Bà Nguyễn Thanh Phượng có ‘dính’ Công ty tư vấn AMAX?

https://www.youtube.com/watch?v=LPtJlMOpYxU&feature=youtu.be