Chính Sự Việt Nam

Vụ án Minh béo: Phân tích về mặt pháp lý

https://www.youtube.com/watch?v=D91cuk-gjQQ