Nam Lộc về The Vietnam War và tố cáo của Nguyễn...

https://www.youtube.com/watch?v=IJHZUvjt4Lg

Việt Nam Ngày Nay: Phồn Vinh Thật Sự Hay Giả Tạo?

https://www.youtube.com/watch?v=uyzelfgz3yo