video

MỸ: BI THẢM NHẤT HAY TIN VUI GIỮA GIỜ TUYỆT VỌNG?

https://www.youtube.com/watch?v=dA2lcSrMXcQ&feature=youtu.be
video

Hiện tượng “Xã Hội Chủ Nghĩa” tại Seattle

https://www.youtube.com/watch?v=L49uzBsKNog&feature=youtu.be  
video

TRUNG CỘNG SẼ ĐÔI ĐẤU VỚI CẢ THẾ GIỚI Ở BIỂN...

https://www.youtube.com/watch?v=LAfimmntzHI&feature=youtu.be  
video

Vụ kiện Formosa: Từ kiện tụng đến tranh luận!

https://www.youtube.com/watch?v=uyEKMdA0Ivc&feature=youtu.be