Sau 45 năm “giải phóng”, VC đẩy dân tộc VN thụt...

https://www.youtube.com/watch?v=t5dxWyFZhWo

Lại bàn thế chiến thứ 3: Ai Thắng?

https://www.youtube.com/watch?v=XH3savyMI_Q