Tập Cận Bình thanh trừng Chu Vĩnh Khang: Vì tham nhũng...

https://www.youtube.com/watch?v=zfl0X6FeKEk

Trung Tâm sinh hoạt cộng đồng Việt Nam tại San Jose:...

https://www.youtube.com/watch?v=KcZZjo0HXUw