Trung Tâm sinh hoạt cộng đồng Việt Nam tại San Jose:...

https://www.youtube.com/watch?v=KcZZjo0HXUw

Ứng dụng Văn Hoá Cổ Việt vào các vấn đề hiện...

https://www.youtube.com/watch?v=adGtPZVnXac