Mỹ và Bắc Hàn: Đàm hay Đánh?

https://www.youtube.com/watch?v=r_eLgxZYHBc

Chuyện Mỹ tiến vào vùng 12 hải lý của đảo nhân...

https://www.youtube.com/watch?v=Nbfe-681jo8