video

Nguyễn Tấn Thọ thách Hội Bảo Vệ Công Lý cho nạn...

https://www.youtube.com/watch?v=ksJh9wlf-gw&feature=youtu.be