Cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc Về Phim The Vietnam War:...

https://www.youtube.com/watch?v=wshyXByZfmU
video

“Thank You, America” – Cảm Ơn Nước Mỹ Tại San Jose

https://www.youtube.com/watch?v=rrDFXvqmDi8

The Vietnam War: Tổn thất chiến tranh của các bên thế...

https://www.youtube.com/watch?v=a5QG4Sof6lA
video

Từ Chuyện Janet Nguyễn – Nam Lộc, Đến Chuyện Di Dân...

https://www.youtube.com/watch?v=RxlnSb8lUZ8&t=3s

Phân tích lá phiếu Việt trong cuộc bầu cử Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=aqK_0VIO0z8
video

Đối xử với súng thế nào đây?

https://www.youtube.com/watch?v=isReFV8DP94