Ứng dụng Văn Hoá Cổ Việt vào các vấn đề hiện...

https://www.youtube.com/watch?v=adGtPZVnXac

Đường vào văn hoá Cổ Việt (phần 3): Rùa thần và...

https://www.youtube.com/watch?v=IDtJEmsKrbw