Từ hiện tại, Bàn về ” Vịnh Bức Dư Đồ Rách”...

https://www.youtube.com/watch?v=1K2mB98hjL8

Vì sao Nguyễn Công Trứ từ chối làm người?

https://www.youtube.com/watch?v=qYE0COYTG4A

Tiến sĩ giấy: Chuyện xưa, và chuyện nay!

https://www.youtube.com/watch?v=IG_eov1ykOE

Di Sản Việt: Nỗi cô đơn cùng tột của thi hào...

https://www.youtube.com/watch?v=1BSSRVgAr_w