Sau Nhật, Mỹ, Anh cũng muốn “thoát Trung”

https://www.youtube.com/watch?v=sdGH9CmkTT8

Chiến tranh không tiếng súng giữa Mỹ – Tàu đã nổ

https://www.youtube.com/watch?v=7YoYrYlOUUA
video

Ý NGHĨA ĐỜI SỐNG: Bên bờ sinh tử, bàn về cuộc...

https://www.youtube.com/watch?v=QA-EZdeovrM&feature=youtu.be