video

Chữ Và Nghĩa: Thế Nào Là “Siêu”?

https://www.youtube.com/watch?v=fLBi8OwD8tk
video

CHỮ VÀ NGHĨA: NHỨT TRÍ hay NHẤT TRÍ, SỰ THẬT và...

https://www.youtube.com/watch?v=YYbYnVqBdd4
video

Tổ Quốc ghi ơn hay Tổ Quốc ghi công?

https://www.youtube.com/watch?v=tSusLTsPhV0&t=31s
video

Chữ và nghĩa: ‘tên lửa’ và ‘tham quan’

https://www.youtube.com/watch?v=eEaECbQv5sA
video

Chữ và nghĩa: Di Sản là gì?

https://www.youtube.com/watch?v=R6HxBi0s5uk
video

Bàn về chữ “động cơ” và “động viên”

https://www.youtube.com/watch?v=7wo0V9vbQxU

Nói về Logic mà không có…Logic

https://www.youtube.com/watch?v=TuFn5VMl7_g&feature=youtu.be