Nói về Logic mà không có…Logic

https://www.youtube.com/watch?v=TuFn5VMl7_g&feature=youtu.be

Chữ và nghĩa…: Nên bỏ đi chữ “Bức Xúc”

https://www.youtube.com/watch?v=-Cw2f3kaW9o
video

CHỮ VÀ NGHĨA: NHỨT TRÍ hay NHẤT TRÍ, SỰ THẬT và...

https://www.youtube.com/watch?v=YYbYnVqBdd4
video

Một Ngày theo Việt Nam thật sự có bao nhiêu giờ?

https://www.youtube.com/watch?v=s09g28C0LWo
video

Chữ và nghĩa: Di Sản là gì?

https://www.youtube.com/watch?v=R6HxBi0s5uk