video

Điều nghịch lý về khoảng cách lương bổng tại Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=PGPobvH6_kU
video

Hậu quả của việc bỏ học tại Hoa Kỳ

https://www.youtube.com/watch?v=FyaMsJOZ3Y4

Chuyện ngược đời: Người Mỹ bỏ xứ ra đi

https://www.youtube.com/watch?v=Nh3KKXJ-O2s
video

Vô gia cư của người Mỹ như thế nào?| Phần 1

https://www.youtube.com/watch?v=5P1oauJsqOY
video

Liệu ở Mỹ có nạn mù chữ không?

https://www.youtube.com/watch?v=wg1bf1kxHww
video

Ly dị tại Mỹ: Những điều chưa biết (Phần 2)

https://www.youtube.com/watch?v=teaXxvqgSwU