Phóng Sự Cộng Đồng

Người Việt Texas trải qua “tận thế” thế nào?

https://www.youtube.com/watch?v=iWb04Ye5Ptc&t=257s

Nói chuyện với người Việt “phe” của Joe Biden

https://www.youtube.com/watch?v=lATHS3OEZOM&t=131s