Làm thế nào để tiêu diệt ISIS

https://www.youtube.com/watch?v=BLVoResWgsU&feature=youtu.be

Nhìn lại biến cố giàn khoan HD-981

https://www.youtube.com/watch?v=u0-JO51-YbQ