Tình Hình Thế Giới Đang Rất Căng Thẳng

https://www.youtube.com/watch?v=2ZSodHuIoVo

Qua vụ kiện của Bộ Tư Pháp Mỹ: TQ một lần...

https://www.youtube.com/watch?v=a5OeZaFNsvU

Nhìn lại biến cố giàn khoan HD-981

https://www.youtube.com/watch?v=u0-JO51-YbQ