Văn nghệ

Phim The Interview: Những nhận định rất khác nhau.

https://www.youtube.com/watch?v=sZTCTF3JOV8&feature=youtu.be