3 dấu hiệu xấu trong tuần này có thể gây TT Trump thất cử