Ai đang cổ võ bạo lực tại Mỹ: Truyền thông hay TT Trump?