Ai là kẻ nằm vùng, viết xã luận nặc danh chống TT Trump?