Bill Clinton nhắn Trump: Tập trung vào công việc, để nhân viên đối phó luận tội