Các ƯCV Dân Chủ tập trung tấn công Joe Biden tại vòng tranh luận mới nhất