“Cái tôi bị bầm dập”- bài phát biểu nảy lửa của Biden

https://studio.youtube.com/video/0GrsPs61QVg/edit