California cho phép 47 quận hạt mở cửa tiệm cắt tóc, nail phải chờ lâu thêm