CDC đề nghị người dân mang khẩu trang, che mặt khi ra ngoài