CIA chuẩn bị cuộc chiến lâu dài, toàn diện chống Trung Quốc