Dấu hiệu đáng lo ngại cho Trump trong vị kiện hồ sơ 6/1