Điều tra đồng minh trung thành của Trump nghiêm trọng đến đâu?