Giảm án tha bổng Roger Stone , Tổng thống gởi thông điệp gì?