Giao tài liệu Trump cho Quốc Hội, quyền lực sẽ bị vũ khí hóa?