Hồ sơ giao dịch tài chánh của Ls Cohen được xem là “bùng nổ”!