Hỗn loạn tại đại hội Đảng Cộng hòa – bạo loạn bị đánh bại