Hơn trăm ngàn người đòi đổi tên đường ngoài Tháp Trump thành Obama