Kavanaugh đã có đủ phiếu để được chuẩn thuận vào Tối Cao Pháp Viện