Kiểm soát Hạ Viện, Dân Chủ sẽ mở các cuộc điều tra TT Trump?