Luận bàn thế sự – kỳ 1: Buồn cho dân Việt, vui cho dân Hàn!