Lý do Berman đồng ý rút lui, chấm dứt cuộc chiến với Bill Barr