Melania Trump can thiệp vào nhân sự của Tòa Bạch Ốc?