Mỹ đánh thuế Trung Quốc 200 tỷ Đô, chiến tranh thương mại leo thang