Nếu không phải là Tổng thống thì Trump sẽ bị buộc tội