Nga mất tay súng bắn sẻ thiện chiến nhất ở Ukraine